1. E-DZIENNIK
  2. O SZKOLE
  3. Z ŻYCIA SZKOŁY
  4. PRACOWNICY
  5. DOKUMENTY
  6. e-NAUCZANIE
  ... KONTAKT z nami  ... dla UCZNIA dla RODZICA REKRUTACJA
do klasy I
¦WIETLICA OFERTA ...  GALERIA  ...
:: Projekty unijneMatematyka - indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej


15:51 01.10.2019
Eksperyment w matematyce
Celem projektu jest zwiększenie kompetencji matematycznych i umiejętno¶ci naukowo-technicznych 700 uczniów z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania, w tym metody eksperymentu poprzez organizację zajęć rozwijaj±cych kompetencje matematyczne i uzdolnienia uczniów oraz doposażenie bazy dydaktycznej szkół w pomoce dydaktyczne i nowoczesny sprzęt.

Projektem objętych zostanie także 80 nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, którzy podnios± swoje kompetencje dydaktyczne w zakresie teoretycznych i praktycznych podstaw pracy metod± eksperymentu oraz rozwijania umiejętno¶ci my¶lenia matematycznego i naukowo-technicznego.

Efekty realizacji projektu:
- doposażenie bazy dydaktycznej 15 elbl±skich szkołach podstawowych polegaj±ce na utworzeniu Międzyszkolnej Pracowni Eksperymentowania w Szkole Podstawowej nr 19 w Elbl±gu oraz wyposażeniu szkolnych pracowni w pomoce dydaktyczne do nauczania matematyki w oparciu o eksperyment uczniów kl. II i III szkół podstawowych,

- doskonalenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych nauczycieli matematyki edukacji wczesnoszkolnej, które obejmie podniesienie umiejętno¶ci zawodowych 10 nauczycieli trenerów (5 merytorycznych i 5 obsługi technicznej) poprzez certyfikację i nadanie im uprawnień do prowadzenia szkoleń dla 70 nauczycieli I etapu edukacyjnego w obszarze innowacyjnych metod,

- kształtowanie i rozwijanie kompetencji matematycznych na etapie edukacji wczesnoszkolnej w oparciu o eksperyment, podczas zajęć dodatkowych, dydaktyczno-wyrównawczych, rozwijaj±cych i kół zainteresowań z matematyki 700 uczniów klas II-III w 15 elbl±skich szkołach podstawowych.

W rezultacie wdrożenia projektu zostan± stworzone warunki do nauczania opartego na metodzie eksperymentu w 15 SP na poziomie edukacji w klasach I-III.

Tytuł projektu: Matematyka-indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej
Warto¶ć projektu: 4 432 128,75 zł
Dofinansowanie: 4 199 128,75 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 3 767 309,43 zł
Okres realizacji projektu: 1.10.2019-30.09.2022.


Regulamin rekrutacji w projekcie
pt. "Matematyka - indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej"Eksperyment edukacj± przyszło¶ci
- projekt trwa do końca grudnia 2019r.


W marcu 2018r.rozpoczęto proces rekrutacyjny nauczycieli przedmiotów matematyczno - przyrodniczych w zwi±zku z realizowanym w elbl±skich 17 szkołach podstawowych projektem pt. Eksperyment edukacj± przyszło¶ci - doposażenie bazy dydaktycznej elbl±skich szkół podstawowych dorozwijania kompetencji matematyczno - przyrodniczych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020, współfinansowanym ze ¶rodków Unii Europejskiej w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zajęcia dydaktyczne dla uczniów klas VII rozpoczęto 08.10.2018r.
W projekcie bierze udział 48 uczniów (24K, 24M), 10 rodziców (5K, 5M) oraz 6 nauczycieli wraz z pedagogiem szkolnym.
Celem projektu jest doposażenie bazy dydaktycznej elbl±skich szkół podstawowych do rozwijania kompetencji matematyczno- przyrodniczych.
Powrót do strony głównej
© Copyright 2019 - SP19