1. E-DZIENNIK
 2. O SZKOLE
 3. Z ŻYCIA SZKOŁY
 4. PRACOWNICY
 5. DOKUMENTY
 6. PLAN LEKCJI
  ... KONTAKT z nami  ... dla UCZNIA dla RODZICA REKRUTACJA
do klasy I
ŚWIETLICA OFERTA ...  GALERIA  ...
:: Szkolny Rzecznik Praw Ucznia

Szkolny Rzecznik Praw Ucznia


Wojciech Wilgowicz

"Granicą praw i wolności człowieka są prawa i wolności innych, dlatego w kontaktach międzyludzkich wszyscy musimy pamiętać, że nasze prawa kończą się tam, gdzie zaczynają się prawa innych."

DRODZY UCZNIOWIE!

Przygotowałam tu informacje, które mam nadzieję, będą dla Was ważne i przydatne. Każdy uczeń Naszej Szkoły powinien znać i przestrzegać obowiązki i prawa zawarte w Statucie Szkoły oraz Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania, które są ogólnodostępne w szkolnej bibliotece.Zadania Rzecznika Praw Ucznia.

Zadaniem rzecznika jest stanie na straży przestrzegania praw uczniów i reprezentowaniu ich interesów przed Radą Pedagogiczną czy Dyrekcją Szkoły, informowanie uczniów o przysługujących im prawach i sposobie ich dochodzenia oraz podejmowanie interwencji w razie naruszenia podstawowych praw ucznia i rozwiązywanie spraw spornych. Rzecznik Praw Ucznia podejmuje przede wszystkim działania na rzecz zapewnienia uczniom warunków do pełnego i harmonijnego rozwoju i poszanowania ich godności. Stoi na straży praw ucznia określonych w Konstytucji RP, Konwencji o Prawach Dziecka, ustawie o systemie oświaty i innych przepisach prawa, a w szczególności:
 • § prawa do rzetelnej informacji,
 • § prawa do bezpiecznej nauki,
 • § prawa do życia bez przemocy i poniżania,
 • § prawa do swobodnej i kulturalnej wypowiedzi,
 • § prawa do swobody myśli, sumienia, religii.

  Sposoby i środki działania rzecznika praw ucznia:
  1.Załatwianie indywidualnych i grupowych skarg uczniów.
  2.Udzielanie uczniom porad dotyczących ich praw i obowiązków.
  3.Współpraca z instytucjami i osobami działającymi na rzecz dziecka (np. psychologiem, pedagogiem szkolnym, PPP, Policją, OPS).
  4.Współdziałanie w prowadzeniu programów przeciwdziałających problemom w szkole.


  Uprawnienia Rzecznika Praw Ucznia:
  1.Nie wyręcza w obowiązkach wychowawców.
  2.Ma prawo do swobodnego działania w ramach obowiązujących regulaminów.
  3.Działa wg ustalonego trybu postępowania.
  4.Podejmuje działania na wniosek stron tzn. uczniów, nauczycieli, innych pracowników szkoły.


  Tryb postępowania Rzecznika Praw Ucznia w kwestiach spornych.
  1.Zapoznanie się z opinią stron konfliktu.
  2.Podjęcie mediacji ze stronami.
  3.W przypadku kłopotów z rozstrzygnięciem sporu zasięgnięcie opinii wychowawcy, nauczycieli, pedagoga szkolnego, dyrektora, rady pedagogicznej.
  4.Ostateczna decyzja dotycząca konfliktu może być podjęta w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły.


  W sprawach spornych ustala się następujący sposób postępowania:
  1.Sytuacje konfliktowe powinny być rozwiązywane przy współdziałaniu wszystkich zainteresowanych stron.
  2.Spory rozstrzyga się na zasadzie negocjacji, porozumienia, wzajemnego poszanowania stron.
  3.Wszystkie informacje uzyskane przez rzecznika w toku postępowania mediacyjnego stanowią tajemnicę służbową.
  4.Rzecznik Praw Ucznia po dokładnym wyjaśnieniu wszystkich okoliczności sprawy dąży do polubownego załatwienia sprawy, pełniąc funkcję mediacyjną między stronami pozostającymi w konflikcie. W przypadku niemożności załatwienia sprawy w powyżej opisany sposób, decyzję w sprawie podejmuje dyrektor szkoły.


  Tryb postępowania w kwestiach spornych "nauczyciel - uczeń":
  1.Zapoznanie się z opinia stron konfliktu.
  2.Podjęcie mediacji ze stronami.
  3.Zasięgnięcie opinii pedagoga szkolnego.
  4.W razie braku rozstrzygnięcia sporu, odwołanie się do Rady Pedagogicznej.
  5.W przypadku nie rozstrzygnięcia sporu, wystąpienie do Dyrektora Szkoły o podjęcie decyzji.


  Tryb postępowania w kwestiach spornych "uczeń - uczeń":
  1.Zapoznanie się z opinia stron konfliktu.
  2.Podjęcie mediacji ze stronami.
  3.W razie potrzeby podjęcie mediacji przy współudziale wychowawców uczniów, pedagoga szkolnego.
  4.W razie potrzeby zasięgnięcie opinii Rady Rodziców i/lub Rady Pedagogicznej.
  5.Ostateczną decyzję podejmuje Dyrektor Szkoły. • © Copyright 2019 - SP19